Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử;

Căn cứ Quyết định số 503/QĐ-BGTVT ngày 04/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, Cục Hàng hải Việt Nam chính thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến sau:

- Dịch vụ công “Đăng ký tàu biển” trực tuyến mức độ 3 từ ngày 15/4/2015.

- Dịch vụ công “Cấp, cấp lại hộ chiếu, sổ thuyền viên và các loại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên” trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 từ ngày 21/9/2015.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép cá nhân, tổ chức khai báo và gửi trực tuyến các tờ khai đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán phí, lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán phí, lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng dịch vụ.

Với dịch vụ công trực tuyến, cá nhân và tổ chức có thể thực hiện nộp trực tuyến các hồ sơ cho cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, sau đó có thể theo dõi tiến độ xử lý và nhận thông báo kết quả xử lý thông qua Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến.