Hệ thống thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trả kết quả
xử lý hồ sơ cho các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục
hành chính công của Cục Hàng hải Việt Nam.